Podmínky inzerce

MujPROFIT.cz s.r.o., tř. Svobody 45, 779 00 Olomouc, IČ 04094085, je provozovatelem www.mujprofit.cz, dále jen PROVOZOVATEL.

www.profit-inzerce.cz umožňuje bezplatně vyhledávat zboží a služby jiných soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé mohou bezplatně podat soukromou inzerci – toto zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně. Prodejem tohoto zboží je celá záležitost ukončena, neopakuje se. Uživatelé dále mohou podat Komerční/placenou inzerci, která se vztahuje k jejich podnikatelské činnosti nebo inzerát spadá do placených rubrik - Konečné rozhodnutí o tom, zda inzerát má nebo nemá komerční charakter, si vyhrazuje Provozovatel.

Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme pouze inzeráty v českém (slovenském) jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout i již zaplacený inzerát a nezveřejnit bez náhrady a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.

Veškeré služby www.mujprofit.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří komerční/placená inzerce, inzerce v komerčních rubrikách a doplňkové služby (jako zvýraznění, topování, zadání do tištěné verze, jejíž použití není nezbytně nutnou podmínkou k používání www.mujprofit.cz). Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu jednoho měsíce. Po této době bude automaticky vymazán.

Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla u daného inzerátu nebo v sekci Moje inzeráty.

Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.

Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.

Uživatel souhlasí a Provozovatel má oprávnění k šíření daného reklamního sdělení či inzerce jak na svém serveru www.mujprofit.cz, tak v tištěných inzertních novinách Profit. Vložením inzerátu na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci, zejména v agregátoru inzerátů umístěném na webovém portálu www.buygo.cz.

Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinen na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.

Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

Provozovatel se zavazuje uveřejnit inzerát v co nejkratším možném termínu.

Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb www.mujprofit.cz. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.

Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Tyto Podmínky inzerce vstupují v platnost s účinností od 1. ledna 2018.

Tomáš Maliňák, jednatel